PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51

 1. askariaz
 2. asinodi
 3. asinerji
 4. asindez
 5. asimetrik
 6. asid reaksiyon
 7. asid dispepsi
 8. asidüri
 9. asideroz
 10. asidemi
 11. asid
 12. ası orijinleri
 13. ası noktası
 14. ası kırığı
 15. ası
 16. asfiktik
 17. asfiksi
 18. asfiksiasyon
 19. asfigmi
 20. asfaljezi
 21. asfaljezi
 22. aseton zehirlenmesi
 23. asetonüri
 24. asetonemi
 25. asetomorfin
 26. asetilsalisilik asid
 27. asetilkolinesteraz
 28. asetilkolin
 29. asetilen
 30. asetik asid
 31. asetat
 32. asetanilid zehirlenmesi
 33. asetaminofen zehirlenmesi
 34. asetabulum
 35. asetabuloplasti
 36. asetabulektomi
 37. aservulus serebri
 38. aservulus
 39. aseptisizm
 40. aseptik yara
 41. aseptik trombus
 42. aseptik meninjit
 43. aseptik infarkt
 44. aseptik embolus
 45. aseptik
 46. asepsi
 47. asenkron
 48. asenestezi
 49. asemasi
 50. asellüler
 51. aseksüel
 52. aseksüalizasyon
 53. asefali
 54. asedi
 55. Aschheim Zondek testi
 56. Ascher sendromu
 57. asbestoz
 58. asandan kolon
 59. asandan
 60. asalet paranoyası
 61. artrotomi
 62. artrosentez
 63. artrosel
 64. artroplasti
 65. artropati
 66. artrografi
 67. artrodentoosseöz displazi sendromu
 68. artrit
 69. artralji
 70. artioventriküler septum
 71. artiküler krepitasyon
 72. artiküler kavite
 73. artiküler fraktür
 74. artiküler disk
 75. artiküler
 76. artikülasyon
 77. artifisyel respirasyon
 78. artifisyel abortus
 79. artifisiyel
 80. artifakt
 81. arthritis deformans
 82. arteroskleroz
 83. arterosklerotik
 84. arteriyel tansiyon
 85. arteriyel embolizm
 86. arteriyel basınç
 87. arteriyel
 88. arterit
 89. arteriovenöz şant
 90. arteriovenöz fistül
 91. arteriovenöz anevrizma
 92. apopleksi
 93. aponöroz
 94. apomorfin
 95. apofiz fraktürü
 96. apofiz
 97. apodi
 98. apnömi
 99. apne
 100. aplazi
 101. aplastik anemi
 102. apityalizm
 103. apitöz
 104. apitoksin
 105. apisinasyon
 106. apiretik
 107. apioterapi
 108. apikal pnömoni
 109. apikal küretaj
 110. apikal kist
 111. apikal granulom
 112. apikal
 113. apifobi
 114. apertura
 115. Apert sendromu
 116. apendiküler kolik
 117. apendiküler
 118. apeks
 119. apatik
 120. apati
 121. aparat
 122. aparalitik
 123. apandisosel
 124. apandisit
 125. aortorafi
 126. aortit
 127. aortikopulmoner septal defekt
 128. aortik septal defekt
 129. aortik ark sendromu
 130. aortik
 131. aortalji
 132. aortagrafi
 133. aorta
 134. aort stenozu
 135. aort koarktasyonu
 136. aort kapağı yetmezliği
 137. aort disseksiyonu
 138. aort bulbusu
 139. aort bifurkasyonu
 140. aort arkusu
 141. aort
 142. anyon
 143. anüs sfinkteri
 144. anüs prolapsusu
 145. anüs atrezisi
 146. anüs
 147. anüri
 148. anürez
 149. anükleer
 150. anulus
 151. antrum
 152. antropometri
 153. antropoloji
 154. antropojeni
 155. antropoid
 156. antropofobi
 157. antropo
 158. antrodini
 159. antroanalji
 160. antrektomi
 161. antraks
 162. antrakoz
 163. antrakotik
 164. antorfin
 165. Anton semptomu
 166. antiviral bağışıklık
 167. antiviral
 168. antitüberküloz
 169. antitrismus
 170. antitoksin
 171. antitoksik immunite
 172. antitoksik
 173. antitetanik serum
 174. antite
 175. antitetanik
 176. antisudorifik
 177. antispazmodik
 178. antisosyal kişilik
 179. antisosyal davranış
 180. antisifilitik
 181. antiserum
 182. antiseptik
 183. antisefalaljik
 184. antiromatizmal
 185. antipyojen
 186. antipsöriatik
 187. antipsikotik
 188. antipsikomotor
 189. antipruritik
 190. antipirotik
 191. antipiretik
 192. antiperistaltik
 193. antipatojen
 194. antiparazitik
 195. antiparalitik
 196. antiödem
 197. antioksidan
 198. antinöraljik
 199. antineoplastik
 200. antinarkotik
 201. antimyastenik
 202. antimuan zehirlenmesi
 203. antimikrobik
 204. antimikotik
 205. antimikobakteriyel
 206. antimanik
 207. antimalaryal
 208. antilökositik
 209. antilitik
 210. antilipemik
 211. antilenfosit serumu
 212. antikor
 213. antikonvülsan
 214. antikolinerjik sendrom
 215. antikolesterolemik
 216. antikoagülan
 217. antikarsinojen
 218. antikanserojen
 219. antijenik
 220. antijen-antikor kompleksi
 221. antijen
 222. antihisterik
 223. antihistaminik zehirlenmesi
 224. antihistaminik
 225. antihipnotik
 226. antihipertansif
 227. antihiperkolesterolemik
 228. antihiperglisemik
 229. antihidrofobik
 230. antihemorajik
 231. antihemolitik
 232. antihemofilik
 233. antihelmintik
 234. antihelminitik
 235. antihalüsinatör
 236. antigonore
 237. antifungal
 238. antifriz zehirlenmesi
 239. antifibrinolitik
 240. antifebril
 241. antierotik
 242. antiepitelyal
 243. antiepileptik
 244. antiendotoksik
 245. antiemetik
 246. antiekzematik
 247. antidot
 248. antidizanterik
 249. antidiüretik
 250. antidipsi