PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51

  1. askariaz
  2. asinodi
  3. asinerji
  4. asindez
  5. asimetrik
  6. asid reaksiyon
  7. asid dispepsi
  8. asidüri
  9. asideroz
  10. asidemi
  11. asid
  12. ası orijinleri
  13. ası noktası
  14. ası kırığı
  15. ası
  16. asfiktik
  17. asfiksi
  18. asfiksiasyon
  19. asfigmi
  20. asfaljezi
  21. asfaljezi
  22. aseton zehirlenmesi
  23. asetonüri
  24. asetonemi
  25. asetomorfin
  26. asetilsalisilik asid
  27. asetilkolinesteraz
  28. asetilkolin
  29. asetilen
  30. asetik asid
  31. asetat
  32. asetanilid zehirlenmesi
  33. asetaminofen zehirlenmesi
  34. asetabulum
  35. asetabuloplasti
  36. asetabulektomi
  37. aservulus serebri
  38. aservulus
  39. aseptisizm
  40. aseptik yara
  41. aseptik trombus
  42. aseptik meninjit
  43. aseptik infarkt
  44. aseptik embolus
  45. aseptik
  46. asepsi
  47. asenkron
  48. asenestezi
  49. asemasi
  50. asellüler
  51. aseksüel
  52. aseksüalizasyon
  53. asefali
  54. asedi
  55. Aschheim Zondek testi
  56. Ascher sendromu
  57. asbestoz
  58. asandan kolon
  59. asandan
  60. asalet paranoyası
  61. artrotomi
  62. artrosentez
  63. artrosel
  64. artroplasti
  65. artropati
  66. artrografi
  67. artrodentoosseöz displazi sendromu
  68. artrit
  69. artralji
  70. artioventriküler septum
  71. artiküler krepitasyon
  72. artiküler kavite
  73. artiküler fraktür
  74. artiküler disk
  75. artiküler
  76. artikülasyon
  77. artifisyel respirasyon
  78. artifisyel abortus
  79. artifisiyel
  80. artifakt
  81. arthritis deformans
  82. arteroskleroz
  83. arterosklerotik
  84. arteriyel tansiyon
  85. arteriyel embolizm
  86. arteriyel basınç
  87. arteriyel
  88. arterit
  89. arteriovenöz şant
  90. arteriovenöz fistül
  91. arteriovenöz anevrizma
  92. apopleksi
  93. aponöroz
  94. apomorfin
  95. apofiz fraktürü
  96. apofiz
  97. apodi
  98. apnömi
  99. apne
  100. aplazi
  101. aplastik anemi
  102. apityalizm
  103. apitöz
  104. apitoksin
  105. apisinasyon
  106. apiretik
  107. apioterapi
  108. apikal pnömoni
  109. apikal küretaj
  110. apikal kist
  111. apikal granulom
  112. apikal
  113. apifobi
  114. apertura
  115. Apert sendromu
  116. apendiküler kolik
  117. apendiküler
  118. apeks
  119. apatik
  120. apati
  121. aparat
  122. aparalitik
  123. apandisosel
  124. apandisit
  125. aortorafi
  126. aortit
  127. aortikopulmoner septal defekt
  128. aortik septal defekt
  129. aortik ark sendromu
  130. aortik
  131. aortalji
  132. aortagrafi
  133. aorta
  134. aort stenozu
  135. aort koarktasyonu
  136. aort kapağı yetmezliği
  137. aort disseksiyonu
  138. aort bulbusu
  139. aort bifurkasyonu
  140. aort arkusu
  141. aort
  142. anyon
  143. anüs sfinkteri
  144. anüs prolapsusu
  145. anüs atrezisi
  146. anüs
  147. anüri
  148. anürez
  149. anükleer
  150. anulus
  151. antrum
  152. antropometri
  153. antropoloji
  154. antropojeni
  155. antropoid
  156. antropofobi
  157. antropo
  158. antrodini
  159. antroanalji
  160. antrektomi
  161. antraks
  162. antrakoz
  163. antrakotik
  164. antorfin
  165. Anton semptomu
  166. antiviral bağışıklık
  167. antiviral
  168. antitüberküloz
  169. antitrismus
  170. antitoksin
  171. antitoksik immunite
  172. antitoksik
  173. antitetanik serum
  174. antite
  175. antitetanik
  176. antisudorifik
  177. antispazmodik
  178. antisosyal kişilik
  179. antisosyal davranış
  180. antisifilitik
  181. antiserum
  182. antiseptik
  183. antisefalaljik
  184. antiromatizmal
  185. antipyojen
  186. antipsöriatik
  187. antipsikotik
  188. antipsikomotor
  189. antipruritik
  190. antipirotik
  191. antipiretik
  192. antiperistaltik
  193. antipatojen
  194. antiparazitik
  195. antiparalitik
  196. antiödem
  197. antioksidan
  198. antinöraljik
  199. antineoplastik
  200. antinarkotik
  201. antimyastenik
  202. antimuan zehirlenmesi
  203. antimikrobik
  204. antimikotik
  205. antimikobakteriyel
  206. antimanik
  207. antimalaryal
  208. antilökositik
  209. antilitik
  210. antilipemik
  211. antilenfosit serumu
  212. antikor
  213. antikonvülsan
  214. antikolinerjik sendrom
  215. antikolesterolemik
  216. antikoagülan
  217. antikarsinojen
  218. antikanserojen
  219. antijenik
  220. antijen-antikor kompleksi
  221. antijen
  222. antihisterik
  223. antihistaminik zehirlenmesi
  224. antihistaminik
  225. antihipnotik
  226. antihipertansif
  227. antihiperkolesterolemik
  228. antihiperglisemik
  229. antihidrofobik
  230. antihemorajik
  231. antihemolitik
  232. antihemofilik
  233. antihelmintik
  234. antihelminitik
  235. antihalüsinatör
  236. antigonore
  237. antifungal
  238. antifriz zehirlenmesi
  239. antifibrinolitik
  240. antifebril
  241. antierotik
  242. antiepitelyal
  243. antiepileptik
  244. antiendotoksik
  245. antiemetik
  246. antiekzematik
  247. antidot
  248. antidizanterik
  249. antidiüretik
  250. antidipsi