Bakım. Çok mühimdir. Bunlarda deri sathının nisbeten fazla ve derinin de çok ince bulunması, derialtı yağlarının prematürelik derecesine göre pek az bulunduğu veya hemen hiç denecek derecede olduğu da göz önünde tutulmalıdır. Çünkü bütün bu noktalar prematürelerde hypothermie temayülüne müsait tesir ederler ve temperatürün kısa bir zamanda 30—25 dereceye kadar düşebilmesine sebebiyeft verebilirler. Hypothermie dolayısiyle deri ve kapillerler bozulur, sirkülasyon güçleşir, çocuğun serinlenmesi dolayısiyle bütün organismde vitalite düşer. Bu vaziyette bulunan çocuklarda da tabiatiyle mortalite fazla olur.
Ufak prematüreler, doğumu müteakip 39 derecelik bir banyoya sokulur. Çocuğun yatağının altına veya yanlarına sıcak su şişeleri konur. Bulunmadığı taktirde ısıtılmış tuğla da bu işi görebilir. Şif-relerdeki suyun derecei harareti 40 dereceyi ve çocuğun yorganı al¬tına konacak termometre de 34—35 dereceyi geçmemelidir.
Hastahanelerde; 22—26 derecei hararette prematüre odaları bulunur. Yahut derecei harareti 34—37 dereceye kadar olan açık veya kapalı couveuse'ler de vardır. Bunların içinde oksijen verme tertibatı da mevcuttur. Meme alamıyan biraz büyükçe prematürelerde, sağılmış anne sütü şişe veya kaşıkla verilir. Az verilen miktarlarla çocuğun kalorisi temin edilemiyeceğinden, bunlarda öğün adedini arttırmak ye günde 8—12 defaya çıkmak, gece de verilmek ve uyandırılmak su¬retiyle gıda ihtiyacı temin edilir. Çünkü icterus neonatorum'lu çocuklar ilk haftalarda pek fazla uyuklarlar.Gıda olarak ilk günlerde başlangıçta iyi hazmedememesine rağmen yalnız anne sütü verilir. Kadın sütünün albümin ve yağını da hazmetmek prematüre için ilk günlerde bir yüktür. Aradan ancak 2—3 hafta geçtikten sonra evvelâ albümin hazmı düzelir, yağ hazmı ise daha haftalarca iyi değildir. Kadın sütü ilk haftada kilo-jnun 1 10 u sonra da tedricen 1/5 i kadar verilir.
Yalnız prematürelerde emzik deliğinin büyük olması (normal süt çocuklarının aksine) ve çok kolay yorulabilen bu çocukların mümkün ise 2—3 dakikada emebilmesi (normal süt çocuklarında 15—20 dakika) lâzımdır. Pek iyi içemiyen çocuklar sonda ile de beslenebilirler.
Entrauterin hayatın son zamanındaki gelişmelerini ikmal edememiş olan bu prematüre çocuklara ilk 4—5 nci hafta içerisinde anne sütündeki albümin miktarı kâfi gelemiyeceğinden bunlara anne sjitü ile birlikte albümin preparatları veya anne sütünün en çok 1 10 i kadar 10 c/c şekerli mutat inek sütü ilâve edilebilir, ilk haftalarda şansızlık olarak anne sütü bulunmadığı takdirde inek sütü tecrübe edilmelidir. Prematüreler için tavsiye edilen hususi devaî gıdalar pek daha da faydalı değildirler.Hayvan sütü normal çocuklarda olduğu gibi evvelâ yarıyarıya başlanır. 5 c/c şekerle yulaf veya pirinç suyu içinde verilir. Tedricî olmak üzere 2—3 ay içinde 2 3 süte geçilir. 3—4 ncü aylıktan itiba¬ren de yulaf yerine 4 —5 rr un bulamacı verilir. Gıda miktarı kadın sütündeki gibi aynıdır. 5—6 ncı aydan itibaren de patates, pirinç, gevrek lapaları, sebze püreleri, yumurta sarısı da verilebilir. Prematürenin gıdasına vakti zamanında meyva suları da ilâve edilir. Rahitisten korumak için D vitamini de verilir