Bilhassa üst hava yolları enfeksiyonları mühimdir. Bunun için çocuğa bakacak veya çocuğun yanında bulunacak kimsenin en ufak bir nezle; öksürük ve anjin gibi bir rahatsızlığı olmamalıdır. Bu nokta çocukla meşgul olacak kimse için çok önemlidir. Prematüreye bakacak bir kimsenin arkasına gömlek giymesi, yüzünde maske bulundurması, eline de lâstik eldiven takması lâzımdır. Emzik, şişe, sonda ile beslemek için şırınga vs. çok temiz tutulmalı, çocuğun bakımı ile alâkadar olmıyan kimselerin çocuğun odasına girmesine asla müsaade edilmemelidir.Prematüreler irinli enfeksiyonlardan da aynı şekilde korunulmalı, bunun için normal süt çocuklarından daha fazla temizliğe dikkat edilmelidir. Prematüre çocuklar hiç bir zaman hasta salonlarında diğer çocuklarla beraber yatırılmamalı ve mümkün olduğu kadar isole bir vaziyette bulundurulmalıdır. Daha doğrusu prematüre çocukların bakımı için hususî bir yer veya hiç olmazsa bir oda olmalıdır.
Prematürelerin umumî bakımında nabız ve teneffüs sayımı da mühim olduğundan bu hususda çok dikkatli olmalı ve mutlak yazılmalıdır. Çünkü prematüreler için bilhassa tehlikeli olan akciğer iltihapları ekseriya ateş çıkması ile değil, bilâkis teneffüs adedinin artması ile tesbit edilir.
Bunlardan başka prematürelerin hayatını tehdit eden asfiktik nöbetler, ekseriya tamamen spontan olarak husule geldiğinden prematürenin yanında ilk günlerde mutlak bir nöbetçi bulundurulmalı, bu da teneffüsün gayrımuntazam oluşunu ve asfiktik nöbetin başlamasını derhal anlıyabilecek bir durumda olmalı ve hatta oksijen vermesini, teneffüsün tekrar normal bir hale gelmesini temin için prematürelerde sun'î teneffüsün de nasıl yapılabileceğini de iyice bilmelidir. Bu gibi hallerde kullanılacak Lobeline veya Lobesyme ve karcliotonikler şırınga vs. de el altında bulundurulmalıdır.