Kanser Irsi Bir Hastalıkmıdır Bilindiği gibi bazı hastalıkların irsi (soyaçekim veya kalıtım )olduğu kabul edilmiş ve bu hemen herkesçe de bilinen bir husustur. Meselâ, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi. (Nitekim son zamanlarda Ameika'da açıklandrığına göre mide ve oniki parmak ülserlerinin de irsî olduğu ileri sürülmüştür.
Bu nedenle, kanser açısından en çok sorulan soru şudur: Kanser irsi midir? değil midir?
Tecrübe hayvanlarında bazı tür kanserlerin irsî olduğu kanıtlanmıştır. İnsanlar da ise, ancak sayılı bir iki tür kanserin Mendel kanununa göre çocuğuna geçtiği görülmüştür. Bu itibarla genel olarak kanserin irsî bir hastalık olduğu görüşü yeteri kadar açıklık kazanıp doğurulanmamıştır. Zira, hastalığın irsen mi geçtiği veya sonradan çeşitli faktörlerin etkileriyle mi ortaya çıktığını kanıtlamak kolay ve mümkün değildir.
Şu halde bugün için kanserin genel olarak irsî bir hastalık olmadığını ve ayrıca temasla bir insandan diğerine geçmediğini söyleyebiliriz.
Bununla beraber, özellikle bazı tür kanserlerin aynı ailede daha sık görülmesinin de sadece bir tesadüf olmayacağını kabul etmek gerek O halde nedir işin esası?
Biliyoruz ki anne ve babaya ait cinsel tohum 'hücrelerinin çekirdekleri içinde bir çok nitelik, benzerlik ve karakterleri taşıyan kromozomlar mevcuttur. Bu nedeni doğan çocukların saçları, göz renkleri, burun şekilleri, huyları gibi bir çok özellikler aynen anneye, ba¬baya veya büyük anne, büyük baba, dayı veya amcaya benzerler. Bugün kanser ile ilgili olarak kabul edilen husus şudur: Bu nitelik ve karakterler gibi kansere karşı bir meylin (yaratılıştan gelen yeteneğin) de geçtiği üzerinde durulmaktadır. Böylece kansere karşı meyilli ailelerin görüldüğü kabul edilmektedir. Ancak şu hususu kesinlikle belirtmek gerekir. Kanser hastalığının ortaya çıkması için tek başına ailede mevcut meyil yeterli değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi kanser hastalığı bir çok faktörlerin bir araya gelmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan yakın veya uzak ailesi içinde hiç kanser görülmemiş kişilerde de kanser görülmektedir.
Şu halde, ailesinde kanser görülmüş kişiler, bende de kanser var veya bende kanser olaca'ğiım korkusuna kapılmamalıdır. Zira, devamlı korku ve hasta olmak heyecanı fayda değil, çok ve hem de pek çok zarar verir