Akciğer Kanseri Solunum sisteminin akciğerler dışında kalan üst parçalarının kanserlerine baş ve boyun kısmında temas etmiştik. Solunum sisteminin içinde en önemli olan ve bir çok ülkelerde gittikçe daha çok artan ve maalesef çok sayıda ölümlere neden olan akcfğıer kanseridir.
Akciğer kanserinin, kanserler arasında, oldukça eski bir tarihçesi vardır ve 1420 yılına kadar gider. Akciğer kanserinde, hasta olan bölümü başarırı bir ameliyatla ilk defa çıkaran 1908 de ünlü Alman cerrahi SAUERBRUCH olmuştur. 1933 de de Amerikalı Cerrah Graham, dünyada ilk defa kanserli olan bir tarafın akciğerini bir seanda tüm olarak çıkarmış ve doktor olan hasta kalan tek akciğeri ile 29 yıl yaşamış, öldüğünde yapılan otopside kalan akciğerinde kanser tespit edilmemiştir. Oysa, cerrah Graham hastasından evvel akciğer kanserinden ölmüştür.
Akciğer kanseri gerek görülme ve gerekse ölüm oranı bakımından son yıllarda devamlı bir artış göstermektedir. 1972 yılı içinde yalnız Amerika Birleşik Devletlerinde 76.000 kişide (eskilere ilâve olarak) yeni akciğer kanseri teşhis edilmiştir. Akciğer kanserinden dünyada en yüksek ölüm oranı İngiltere'dedir. Kadınlara nazaran akciğer kanseri erkeklerde 4-5 defa daha sık görülmektedir- Yine 1972 yılında A.B,D.lerînde akci'ğier kanserinden 13.Û00'i kadın, 55-800'ü erkek olmak üzere 68.800 kişi bir yılda ölmüştür. Ancak, özellikle son yıl larda kadınlarda görülen sigara alışkanlığımın artması, kadın erkek arasındaki hastalık ve ölüm oram farklarını azaltmağa yönelmektedir.
Akciğer kanseri daha ziyade 50 - 70 yaşlarında görülmektedir. Diğer taraftan sosyoekonomik yaşantıları düşük gruplarda akciğer kanseri daha sık görülmektedir. Bunun nedenini sigara içme oranının bu gruplarda daha fazla olmasına, içilen sigaramın filtresiz, yüksek katranlı ve nikotin olması gibi sebeplere bağlamaktadırlar.
Akciğer kanserinin, diğer hastalıklara oranla hemen bütün dünyada, gerek görülme ve gerekse ölüm oranı bakımından son yıllarda devamlı bir artış gösterdiğini söylemiştik. Kısaca bunun nedenine temas etmek isteriz.
1 Modern tıbbın gerek tedavi ve gerekse teşhis alanlarında iierlemesi, yeni yeni antibiyotiklerin bulunması, anestezinin daha emin bir şekilde uygulanması bir çok öldürücü hastalıkların sebeplerimin bilinmesi, halkın sağlık açısından eğitilmiş olması, sa'ğılık hizmetlerinin daha yaygın bir hale gelmesi sonucu eskiye nazaran ölümlerin azalması, dolayısiyle insan ömrünüm uzaması ve yaşlıların daha çok görülmeleri,
2 Kanser yapan veya etkileyen çevre faktörlerinin, kimyasal faktörlerin ve diğer karsinojenlerin artması,
3 Kanserin teşhis imkânlarınım artması, eskiden yer alan bir çok ölümlere (kanser teşhis edilemeyince)) yanlış teşhisler konmakta ve ölümler bu gerçek dışı teşhislere bağlanıyordu. Oysa bugün daha kolay teşhis edildiğimden, kanserin sebep olduğu ölümler daha çok duyulmakta ve ilgi toplamaktadır.
Diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinin de kesin sebebi bütünüyle açıklığa kavuşmuş değildir. Bununla beraber ana faktörleri ve akciğer kanserinin görülme oranının gittikçe artması sebepisrini 3 grupta toplayabiliriz