Lenf Bezi Kanseri Lenfoma Kanser açısından, dolaşım istemi içinde önemli iki ana eleman vardır. Bunlardan birisi akyuvarlar (lökositler) ki löseminin, diğeri ise lenf bezleridir ki bazı tür kanserlerin ve sarkomların sorumlusudurlar demiştik
Bunlardan lökositlerin sebep olduğu lösemileri ele alarak tanıtmaya çalıştık. Şimdi yine vücut savunmasında önemli yeri olan lenf bezlerinin sebep oldukları habis urlara devineceğiz. Genel olarak lenf bezlerimin habis urlarına LENFOMA denir.
Ancak, nasıl ki iökositlerin sebep olduğu lösemi bir deJğıil, kökenini aldığı hücreye göre bir grup hastalıkları kapsıyor ve bunlara lösemiler diyorsak, lenf bezlerinden çıkan habis urların da bez içinde kökenini aldığı yere göre ,ayrı ayrı adlandırılmışlar. Tümüne birden lenfomalar diyoruz. Başlangıçta lenfomalar semptom ve belirtileri, fklinik seyirleri hücrelerin yapı ve karakterleri gözönünde tutularak dört tipe ayrılmışlardır. Dfaha sonra lenfomalar konusunda bilgiler arttıkça yeni yeni türler eklenmiştir, bu dört tipe. Bu lenfomaların bazı türlerine, lenfoma adı dışında ve o tipi ilk belirliyen ve
tanıtan araştırıcıların adları verilmiştir. Meselâ HODGKİN hastalığı, BURKiTT tümörü gibi.
HODGKIN hastalığı bütün kanserlerin yüzde birini, tüm lenfomalaırın yüzde takriben 40'mı kapsar. Çocukluk yaşlarında oldukça seyrek görülür. Hodgkin -hastalığının yüzde 10'u 10 yaşın altındakilerde, yüzde 45'i, 20-35 yaşlarında, gerisi 50 yaş civarımda görülür. 60 yaşından sonra seyrekleşir. Hastanın anne, baba ve kardeş gibi yakınlarında Hodgkin hastalığına karşı normalden fazla bir meyil görülmüştür. Daha ziyade erkeklerde görülmektedir.
HODGKIN hastalığı, başka yerlerede de başiayabilirse de, ekseriye boyun, köprücük kemiği üstü ve koltuk altı lenf bezlerinden başlamaktadır. Hastalık lenf kanalları ile komşu bölgelere, kan yolu ile de dudak, ikaraci'ğpr ve kemik gibi organlara yayılır.
Hastalık lenf bezlerindeki şişlik ile başlar Bunu ateş, terleme ve kilo kaybı izler. Kesin teşhis bezlerden alınacak biyopsi iledir. Tedavisi ameliyat, radyoterapi ve ilâçladır. Son yıllarda ve özellikle hastalığın başlangıç devrelerinde tedaviden sağlanan şifa oranı çok artmıştır.
HODGKIN hastalığı dışında kalan tüm tip lenf bezleri kanserleri bütün lenfomaların takriben yüzde 60'ını kapsar. Bunlar arasında, daha ziyade Afrika'mın tropikal bölgesinde ve çocuklarda görülen BURKİTT tümörü ile bezlerin bağ dokularından kökenini alan fibro sarkomlar da yer alırlar.
Hodgkin dışı lenfomlarda teşhis yine biyopsi ile sağlanır. Tedavide ilâçların kombine bir şekilde tatbiki ön plândadır.