Kas ve Yumuşak Doku Sarkomları Vücut yapısında, kemik ve kıkırdaklar dışında yer alan deri altı dokusuna, her iki çeşit adslelere, yağ tabaka ve oluşumlarına, çeşitli dokuları birbirlerine bağlayan bağı dokusuna, kan damarları, lenf yolları ve sinirleri oluşturan yapılara ve eklem boşluklarında bulunan sıvıya, hepsine birden genel olarak yumuşak dokular denir. Bunların halis urlarına da kanser yerine, kemik ve kıkırdaklarda olduğu gibi, sarkom denir.
Her ne kadar, vücutta yer alan çeşitli yumuşak dokuların toplam avırlığı, vücut ağırlığının takriben yüzde ellisini teşkil ederse de, yumuşak dokuların sarkomları vücutta görülen tüm habis urların yüzde birinin altndadır. Böylece yumuşak doku sarkomları, çok seyrek görülen urlardır. Ayrıca, bu tür sarkomlarda yaş, ınk ve coğrafi dağılım ve özellikleri görülmemiştir.
Son yıllarda, sarkomların oluşumundan bazı cins virüsların etkili oldukları ileri sürülmüş ve yayınlar yer almıştır. Ancak, kesin kanıtlamayı çalışmalar, araştırmalar ve nihayet zaman faktörü tayin edecektir.
Az görülmelerine bir misal verelim. Kadınlarda en sık meme kanseri (kinci rahim ağzı kanseri ve üçüncü rahim gövde kanseri görülmesine karşılık rahim adalesinden kökenini alan rahim sarkomlarına nadir rastlanır. Nitekim Novak, kadın hastalıkları kitabında 25 yıl zarfında 1263 rahim kanserine mukaibil, yalnız 59 rajhim sarkomu tesbit ettikleri i bi İd i rmektedi r.
Yumuşak doku sarkomları, nadir görülmekle beraber, kökenini nereden almış ise ona göre adlandırılmıştır. Meselâ, yağ dokusundan alanlaraLIPOSARKOM, fibröz bağ dokusundan alanlaraFlBROSAR-KOM gibi. Biraz önce vücut yapısında çok çeşit dokuların tümüne, yumuşak dokular denikiiğimi söylemiştik. Şu halde ne ikadar sarkom olduğunu tahmin etmek kolaydır.
Yumuşak doku sarkomları genellikle yavaş büyürler. Belirtileri ağrısız şişliklerdir. Teşhis, şüphelenilen şişliklerden iğne veya parça şeklinde alınacak biyopsilerle konur. Tedavilerin başında ameliyatla urun alınması gelir. Biiahâra sarkomun kökenini aldığı yere göre ışiın ve, veya kemoterapi eklenir.