Malherbe tümörü (calcifying epithelioma of Malherbe) bkz pilomatriksom