myelositom (myelocytoma) bkz kronik myelositik lösemi; bkz myelom