ekstrapiramidal sendrom (extrapyramidal syndrome) bkz ekstrapiramidal hastalık