endoteliozis (endotheliosis) yoğun endotel hücresi proiferasyonu