endotelyal (endothelial) endotel ile ilgili; endotele ait; endotelden oluşan