immunodepresyon (immunodepression) bkz immunohümöralsupresyon