interventriküler septum (septum interventriculare) kalp ventrikülleri arasındaki bölme (septum ventriculorum cordis; septum of ventricles; septum interventriculare cordis) kalbin ventriküllerini birbirinden ayıran bölme