İnsanda ilk karaciğer nakli 1963 yılında gerçekleştirildi. Bundan sonra 20 yıl boyunca hasta karaciğerin yerine sağlıklı karaciğer nakli yapılan hastalardan pek azı birkaç aydan fazla yaşadı. Ancak 1981'den beri karaciğer nakli yapılan hastalarda yaşama oranı devamlı arttı. Şimdi ameliyat olan hastaların dörtte üçü en az bir yıl yaşıyor. Verilen karaciğerlerin daha iyi metotlarla korunması, cerrahi tekniklerde gelişmeler ve ameliyat sonrası bakımda ilerlemeler yaşama oranını artıran nedenlerdir. Önemli bir gelişme de immünosuppresif (bağışıklık baskılayıcı ilaç olan siklosporinin kullanılmaya başlanması oldu. Bu ilaç 1980'de geliştirildi ve vücudun yeni organa karşı tabii olarak gösterdiği reddetme reaksiyonunu azalttı, özellikle siklosporin, lenfositlerin (lymphocytes, beyaz kan hücrelerinden biri) nakledilen karaciğeri reddetmesini önler. Ameliyat sonrasında yeni enfeksiyonlarıönleyebilecek daha etkili antibiotikler de mükem-melleştirildi.